Ndagano mp'ya kwa wanth'u wose (NgBV)

Ngulu

Đọc bản này: Ndagano mp'ya kwa wanth'u woseKinh Thánh âm thanh: Ndagano mp'ya kwa wanth'u wose

Nguu New Testament

This translation, published by The Word for the World Bible Translators and Pioneer Bible Translators, was published in 2014.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact The Word for the World Bible Translators at www.twftw.org.

Nhà phát hành

Pioneer Bible Translators

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Alla la Kitabu SenimanBundeli Holy BibleFhe Bakɨmen Kaman KameŋGALA SɛʋɛiGodɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir IgiamIlagano lwa sambi kwa wanhu weng’haIlagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’haInjili ya Yesu Mwaiandikilwe na LukaJisas Klays Takaw Teplep NeKisin Kiraan KitabunaKitabu ka KanuLagano da Isambi Muulonzi wa KizalamoLagano da Sambi kwa Wanhu WoseLagano da Sambi kwa Wanhu WoseLagano hyaLaghano Lya Sambi Kwe Iwanu WoseLilaghanu lya shonuLipatanu Lya Syayi Kwa Wantu WoseriMAK Yakŋ Ohɨrand Ya Imbɨr Makɨv MpamarMak - Kiañiŋ BalaŋMak Osɨrisira Akaman Aghuuŋ ko Iesusɨm Mbɨsevisir GumasiMakonde NTMalagano ga AmbiMorokodoMum Tok PlesNdagano mp'ya kwa wanth'u woseProfet Yonab / Dora Nama Lukede FeiagaRaraŋ Aetaniacna Kam Wembaŋ LaŋSorunu Kaläg na Ikä CaningSoso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, InyilaVersion Pular Fuuta-Jallonسٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!