Rô-ma 8:28

Câu Kinh Thánh trong ngày - ngày 81 - hình ảnh 60859 (Rô-ma 8:28)
Rô-ma 8:28