Hi vọng

3 Ngày

Sự trông cậy là một phần nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân. Sự trông cậy của bạn tăng trưởng qua việc tương giao với Đức Chúa Trời và suy gẫm Lời Ngài. Các câu Kinh Thánh sau nếu được thuộc lòng có thể mang hy vọng suốt đời của bạn. Hãy để cuộc sống bạn được biến đổi bằng cách thuộc lòng Kinh Thánh! Hãy truy cập http://www.MemLok.com để học cách ghi nhớ Kinh Thánh theo hệ thống

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn MemLok, Hệ thống bộ nhớ Kinh Thánh, đã cung cấp cấu trúc cho kế hoạch này. Để biết thêm thông tin về MemLok, hãy truy cập: http://www.MemLok.com

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất