Học tập rèn luyện thuộc linh

Học tập rèn luyện thuộc linh

4 Ngày

Trong kế hoạch này, bạn và con bạn sẽ khám phá bốn sự rèn luyện thuộc linh: Kiêng ăn, Suy gẫm, học Kinh Thánh và thờ phượng. Bạn sẽ được khuyến khích có những cuộc trò chuyện trung thực về những thách thức trong việc thực hành các rèn luyện này, và thông qua các hoạt động tham gia, kích thích tư duy, bạn sẽ bắt đầu xem chúng như những đặc quyền thay vì công việc. Mỗi ngày bao gồm lời nhắc cầu nguyện, đọc và giải thích Kinh thánh ngắn gọn, hoạt động thực hành và các câu hỏi thảo luận.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Focus on the Family đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web:www.FocusontheFamily.com

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 250000 lượt hoàn tất