Sự Lạm Dụng

7 Ngày

Chẳng ai đáng bị lạm dụng. Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bạn được quan tâm và trân trọng. Không có lầm lỗi, thiếu sót, hay sự hiểu lầm nào có thể biện hộ cho việc lạm dụng về thể xác, tình dục, hay tâm lý. Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời khao khát công lý, tình yêu thương, và sự yên ủi cho mỗi cá nhân.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do Life.Church biên soạn.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất