उत्पत्ती 1
SUZBI
1
ङोंइती ङा लोव़
उत्‍पत्ती २:४-२५; भजन संग्रह १०४
1नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती परमप्रभुमी सरीङ नु रागी दुम्‍पदा बाक्‍त। 2मिनु खप, फश, ब्‍वाक्‍कु नेल्‍ल खाल्‍सीशा, मारेइ मवाशो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेको तारी छिङछिङ बाक्‍माक्‍त। परमप्रभु आ सोक्‍त ब्‍वाक्‍कु तारी फिल फिल पा हिम्‍सीशा बाक्‍बाक्‍माक्‍त।
परमप्रभुमी मारेइ मारेइ सेल्‍शो
उत्‍पत्ती ४-२५; भजन संग्रह १०४
3मिनु परमप्रभुमी “छेङछेङ दुमो” देंमेनु, छेङछेङ दुम्‍माक्‍त। भजन संग्रह ३३:९; हिब्रू ११:३; यसैया ४५:७ 4मेको तशा “रिम्‍शो दुम्‍त” देंमाक्‍त। मिनु छेङछेङ नु छिङछिङ फ्रादीम्‍सी बाक्‍त। 5मिनु परमप्रभुमी छेङछेङ कली नाक्‍ती नु छिङछिङ कली नाक्‍दो, दे नें वोदा बाक्‍त। मिनु नां रिक्‍शा, नां सोव़शा, मेको ङोंइती ङा नाक्‍ती दुम्‍माक्‍त।
6मिनु परमप्रभुमी “ब्‍वाक्‍कु आ दातेमी फ्रातीक दुमो। ब्‍वाक्‍कु ब्राशा बाक्‍मल” देंमाक्‍त। 7मोपा परमप्रभुमी सरीङ आगा ङा ब्‍वाक्‍कु नु सरीङ तारी ङा ब्‍वाक्‍कु फ्रादीम्‍सी बाक्‍त। मिनु ब्‍वाक्‍कु बुक्‍शा बाक्‍मा बाक्‍त। भजन संग्रह १९:२; भजन संग्रह १३६:६; भजन संग्रह १४८:४ 8परमप्रभुमी मेको फ्रातीके कली सरीङ, दे नें वोदा बाक्‍त। मिनु नां रिक्‍शा, नां सोव़शा, मेको निक्‍शी नाक्‍त दुम्‍माक्‍त।
9मिनु परमप्रभुमी “सरीङ आगा ङा ब्‍वाक्‍कु काथा दुमीन। सोव़शो रू ग्रूङो” देंमाक्‍त। मेको यो दुम्‍माक्‍त। अय्‍युब ३८:८-११; भजन संग्रह २४:२; २पत्रुस ३:५ 10मिनु परमप्रभुमी सोव़शो रू कली रागी नु ब्‍वाक्‍कु देम्‍शा लीशो कली समुन्‍द्र, दे नें वोदा बाक्‍त। मिनु मेको आ सेल्‍शो तशा “रिम्‍शो दुम्‍त” देंमाक्‍त।
11मिनु परमप्रभुमी रागी ङा खप कली “घांस, फू नु रवापुकी दुम्‍मल। घांस नु फूपुकीम वांचेर बाक्‍मल। फल फुल सिप्‍ब रवापुकी वाशा, आंम आंम फल सिम्‍मल। मेको आन वांचेर चहिं आन फलपुकीम बाक्‍मल” देंमाक्‍त। मिनु मोदेंशो दुम्‍माक्‍त। 12रागीम घांस नु फूपुकी वाशा, आन वांचेर यो वामा बाक्‍त। फल फुल रवापुकी वाशा, आन वांचेर यो वामा बाक्‍त। मिनु परमप्रभुमी आ सेल्‍शो तशा “रिम्‍शो दुम्‍त” देंमाक्‍त। 13मिनु नां रिक्‍शा, नां सोव़शा, मेको सां नाक्‍ती दुम्‍माक्‍त।
14मिनु परमप्रभुमी “नाक्‍ती नु नाक्‍दो फ्राचा कली सरीङमी छेङछेङ पा ब्राइबपुकी दुमीन। मेको ब्राइबपुकीम हिंउद नु बर्खा, नाक्‍ती नु बर्स कली फ्रातीक गेय पामेक्‍ल। ब्‍यवस्‍था ४:१९; भजन संग्रह ७४:१६; यसैया ४७:१३ 15मिनु मेको सरीङ ङा ब्राइबपुकीम रागी कली छेङछेङ गेचा माल्‍नीम” देंमाक्‍त। मिनु मेको दुम्‍माक्‍त। 16मोपा परमप्रभुमी ठेयब बत्ती निक्‍शी सेला बाक्‍त। शुश छेङछेङ पा ब्राइब नाक्‍त कली नु इच्‍का छेङछेङ पा ब्राइब बत्ती नाक्‍दो कली वोदा बाक्‍त। सोरुल यो सेल्‍मी बाक्‍त। भजन संग्रह १३६:७-९ 17परमप्रभुमी रागी छेङछेङ बाक्‍ल, दे मेको नेल्‍ल आन कली सरीङमी वोइक्‍मी बाक्‍त। 18नाक्‍त नु नाक्‍दो कली फ्राचा नु छेङछेङ छिङछिङ रे फ्राचा कली सरीङम वोदा बाक्‍त। परमप्रभुमी मेको तशा “रिम्‍शो दुम्‍त” देंमाक्‍त। 19मिनु नां रिक्‍शा, नां सोव़शा, मेको ४ नाक्‍ती दुम्‍माक्‍त।
20मिनु परमप्रभुमी “ब्‍वाक्‍कुमी मारेइ मारेइ ब्रोंइशा बाक्‍बपुकीम ब्रीमल। रागी तारी मारेइ मारेइ चिक्‍ब सरीङम बेरमल” देंमाक्‍त। 21मोपा परमप्रभुमी ब्‍वाक्‍कुम बाक्‍ब ठेयब हिंचा ङा जन्‍तु नु मारेइ मारेइ ब्रोंइशा बाक्‍ब सेल्‍मी बाक्‍त। मेको शुश दुम्‍शा, समुन्‍द्र ब्रीशा बाक्‍मा बाक्‍त। चिक्‍ब यो शुश दुम्‍मा बाक्‍त। मिनु परमप्रभुमी मेको तशा “रिम्‍शो दुम्‍त” देंमाक्‍त। भजन संग्रह ७४:१३-१४; १४८:७ 22परमप्रभुमी मेको नेल्‍ल आन कली आसीक गेशा “सोशा बोशा, शुश दुमीन, समुन्‍द्र ङा ब्‍वाक्‍कु ब्रीङीने” देंमाक्‍त। चिक्‍ब आन कली यो “सोशा बोशा, रागीमी शुश दुमीन” देंमाक्‍त। 23मिनु नां रिक्‍शा, नां सोव़शा, मेको ५ नाक्‍ती दुम्‍माक्‍त।
24मिनु परमप्रभुमी “रागीम मारेइ मारेइ ब्रोंइशा बाक्‍ब ग्रूचा माल्‍नीम। मार ग्रूचा माल्‍नीम देंशा हना बी ब्‍यफ, खपीम ग्रेशा गाक्‍ब आइक्‍च जन्‍तु नु मार मार ब्‍वाकी ङा जन्‍तु दुमीन” देंमाक्‍त। मिनु मेको दुम्‍माक्‍त। 25मोपा परमप्रभुमी मारेइ मारेइ ब्‍वाकी ङा जन्‍तु, मारेइ मारेइ बी ब्‍यफ, खपीम ग्रेशा गाक्‍ब नु मारेइ मारेइ आइक्‍च जन्‍तु सेल्‍मी बाक्‍त। मिनु परमप्रभुमी आ सेल्‍शो तशा “रिम्‍शो दुम्‍त” देंमाक्‍त।
26मिनु नोले परमप्रभुमी “इं खोदेंशो पा मुर का सेल्‍य। मिनु समुन्‍द्र ङा ङांइ, सरीङम बेरब चिक्‍ब, बी ब्‍यफ, ब्‍वाकी ङा जन्‍तु नु खपीम ग्रेशा गाक्‍ब आइक्‍च जन्‍तु नेल्‍ल आन कली हुकुम पाइब दुम्‍ल” देंमाक्‍त। भजन संग्रह ८:६-९; एफिसी ४:२४; कलस्‍सी १:१५; याकूब ३:९ 27मिनु परमप्रभुमी आ खोदेंशो तांइसीशो का सेला बाक्‍त। मेकोमी वोंइश मुर का नु मीश मुर का सेला बाक्‍त। उत्‍पत्ती ९:६; मत्ती १९:४ 28मिनु परमप्रभुमी मुर आस कली आसीक गेशा “सोशा बोशा, तमी तौ थिशा, रागी प्रिंशा, रिम्‍शो पा हुकुम पस। समुन्‍द्र ङा ङांइ, सरीङम बेरब चिक्‍ब, रागीम बाक्‍ब जन्‍तु नेल्‍ल नु खपीम ग्रेशा गाक्‍ब आइक्‍च जन्‍तु नेल्‍ल आन कली रिम्‍शो पा हुकुम पसे” देंमाक्‍त।
29मिनु परमप्रभुमी “नेनीस, गो इस कली वांचेर सिप्‍ब, गिग खाइ, फल सिप्‍ब नु वांचेर सेल्‍ब रवा गेतन्‍सी। मेको इस कली जचा ब्‍वचा दुम्‍ब। मत्ती ६:२५-३४ 30मिनु गो रागीम बाक्‍ब जन्‍तु, बी ब्‍यफ, रागी ङा चिक्‍ब, खपीम ग्रेशा गाक्‍ब आइक्‍च जन्‍तु नु मारेइ मारेइ ब्रोंइशा बाक्‍ब आन कली घांस, सुवा ब्‍वचा गेतामी” देंमाक्‍त। मिनु मोदेंशो दुम्‍माक्‍त। भजन संग्रह १४५:१६ 31मिनु परमप्रभुमी आ सेल्‍शो नेल्‍ल तशा “शुश रिम्‍शो दुम्‍त” देंमाक्‍त। मिनु नां रिक्‍शा, नां सोव़शा, मेको ६ नाक्‍त दुम्‍माक्‍त। मत्ती १९:१७; १तिमोथी ४:४

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về परमप्रभु यावे आ लोव़