Matiyo 2
PIBNT
2
Kgimatkalerune gapokinri
1Wane rixa. Wetle Pokchi Gotechijne rushpakini Geso, wa pogirchi Giroreklu, kgimatkalerune tkachi gishpatyawaka sreta runyana. Gerosale rapokna. 2Wane chinna, “¿Ginaklu wa Goteyone Pogire gishpakachritka? Gi rixanu tkachi gishpatyawaka sreta wetyalo katagirite. Wuna wyoptsojityentapyaplu.”
3Pogirchi Girore jempiranyegitinitkalu, kojwakanshinikanuta, pejnuruneko Gerosale gajeneymananuko. 4Rapatna pejnuruneko tsrukakalune sasertotene ga wa yonchikgapine yinenu. Repomgana ginaka rushpakini Kristopa. 5Wanna wane china, “Wetle, Gotechijne. Gi rixanu wane chinyongatka tokanchi geneklewatachriya:
6 Ga wa pixa, Wetle Pokchi, Gotachijne,
Galikakni gi wa mturpotyi,
Gota gitsrukatene getanu,
Gi rixanu pixa yegi rushpakini Gitsrukaachi.
Wale girukotanna nayinerutene Gisrayiline.”
Kgimatkalerune yoptsojityegitatkalu
7Giyagni Girore pochkeruko tomgana wa kgimatkalerune. Repomsapotutna tegipgujewnalgognetka katagiri. 8Wetle yokanatna. Wane china, “Gajewa. Gepomsapotutanna wa mturu pirana. Wa gikshikiniplu ginkakapanno, gita koxa yoptsojityentapyaplu.”
9Pogirchi yijnakotinitkana, yatkana. Waneklu katagiri wa tkachi gishpatyawaka sreta retinrona, kosekananumtna, tapokinpotuko; mturu gwiyawaka ginaple tutuka. 10Retinitkalona katagiri, rumuwatna. Rumuwpotutna. 11Jiglokapjimtatkana, retluna mturu runroyegi, Mariya. Yoptsojityegitatkaluna. Kotpukatkalona ponikowatinrina yegi. Ranikyegitatkaluna genekashlukaka: kori ga wa pgamlupagiri yochpiikalurupa, ga wa mirmunga. 12Yokanatkana rupnawleyna Girore yegi ma satokinitpatkana, gichijnena yatkana. Pagapoko yapamtatkana.
Gigipto ya gasukletinrina
13Yinitkana kgimatkalerune, Gitsrukaachi towreru gipgujewnagipnayegitlu Gosi. Wane chinru, “Palnanutka. Panikanutkalu mturu ga wa runro. Pasukanutka. Gigipto pyanutka. Wane pwanatanutka wane nchininpotukyi Gita. Gi rixanu Giroremka gijganru mturu ruylatyaplu.”
14Yotunotinitka wale, goyechno ranikatkalu mturu ga wa runro. Gigipto yatka. 15Rupninipotunanuko Girore wane rawa, poyagkakikolupa Gitsrukaachi tokanu wa tokanchi geneklewatachriya. Wane china: Gigipto ntomgiylu Noturu.
Mturunni giylatikolu
16Giyagni Girore getnawa gapnokatkaluru kgimatkaleruneya, rumtuwnapotuta. Ruylajixanna pejnurunniko mturunni Wetle gwachinni ga wa psolu sretako wale sreta gwachinni, gepi walapuyegirunni, wanepnute mturunpotni walegognepotuko rixa jemletyawakna kgimatkalerune. 17Giyagni poyagkaakatka tokanchi geneklewatachri Geremiya tokanu. Wane china:
18 Ramachijne jemika tsru wamonchi:
chiyaglu, saplewjekteru.
Rache twugenenni tuchiyagata.
Gi taluka gimnanuukota,
gi rixanu maleshanatkana.
Nasare satokinrina
19Ga wa rupnininatka Girorni, Gitsrukaachi towreru gipgujewnagipnayegitatnaklu Gosi Gigiptoya. 20Wane chinru, “Puyokanutka. Panikanutkalu mturu ga wa runro, ga wa Gisrayilinchijne pyanutka. Gi rixanu rupnanatkana mturu galuka giylaletachinni.”
21Giyagni yotunomtatka. Ranikatkalu mturu ga wa runro. Gisrayilichijne yatka. 22Giyagni Gosi yijnakyegitlu Garchelawo pogirewatinritka Goteya, rurni Girorni kashriglutka, pika wane yaleta. Yokangipnatkatka. Kalilesreta yatka. 23Wane yatka. Pokchi rawatka, Nasare chinkaluru, poyagkakikolupa tokanchi geneklewatachri tokanu:
Nasare gajeru chinikolupa.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru