Génesis 1:8

Génesis 1:8 CONNTPO

Tsonsi tsu Chigaja qquendya'pama sefaccove inisian. Nane cosepa a'tapa segundo a'ta tsu.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:8