Génesis 1:7

Génesis 1:7 CONNTPO

Tsa'caen supa Chigaja sefacco'su qquendya'pave ñoña. Ñoñasi tsa'caen tsu da. Sefacco'su qquendya'pambe ombani tsu unjimbaja jin. Sefacco'su qquendya'pambe tsosiccuni tsu na'en'su tsa'ccuja jin.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:7