Génesis 1:31

Génesis 1:31 CONNTPO

Chigaja osha'choma attepa avujatssi. Cosepa a'tasi sexto a'ta tsu.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Génesis 1:31

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:31