Génesis 1:22

Génesis 1:22 CONNTPO

Avujatssipa tise'pama ñotsse afapa su: “Ñotsse canse'pa atapa'faja cuintsu na'en on'batssiye. Chhiriria'qque atapapa poi andeni can'jen'faja.”
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:22