Génesis 1:20

Génesis 1:20 CONNTPO

Tsonsi Chigaja su: “Na'eñe osha'cho cansian jincho'chove attianjan. Toya'caen sefacconi'su qquendya'pa'ye osha'cho chhiririave attianjan cuintsu ande omba'ye chhaje'faye.”
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:20