Matiyu 1
KDLNT
1
Nkoshi n cau n Yesu
(Luka 3:23-38)
1Yesu† Kawauwi† u wuta̱ ta̱ a kuwa ku Dawuda† Magono, matsikaya ma Ibirahi.† Makeci ma nkoshi n cau n ne ma na:
2Ibirahi ɗa tata u Ishaku.†
Ishaku ɗa tata u Yakubu.†
Yakubu ɗa tata u Yahuza† na̱ mmuku ma aꞌali n roku.
3Yahuza ɗa tata u mpeshe n ɗa a ka isa̱ Farisa n Zera.
(Mma u le ɗa Tama.)
Farisa ɗa tata u Hesuruna.
Hesuruna ɗa tata u Aram.
4Aram ɗa tata u Aminadabu.
Aminadabu ɗa tata u Nashon.
Nashon ɗa tata u Salumuna.
5Salumuna ɗa tata u Boza.
(Mma u ne kpam Raha.)†#1:5 Raha kashankala ka Awulawa ka.
Boza ɗa tata u Ubida.
(Mma u ne kpam Rutu.)#1:5 Rutu Kawulawa ka.
Ubida ɗa tata u Yese.†
6Yese ɗa tata u Dawuda Magono.
Dawuda ɗa tata u Solomo.
(Mma u ne kpam Beteshaba ɗa uza ɗa Dawuda bokoi ara Uriya.)#1:6 Dawuda vaku ta̱ n Beteshaba eyi n u woli Uriya, aku u yain ili i roku tsa̱ra̱ vali u ne Uriya u kuwa̱. A ka tsa̱ra̱ ta̱ alabari a na yi a tagara̱da u 2 Samaꞌila 11:1-27.
7Solomo ɗa tata u Rihobuwam.
Rihobuwam kpam tata u Abija.
Abija ɗa tata u Asa.
8Asa ɗa tata u Johoshafa.
Johoshafa kpam tata u Joram.
Joram ɗa tata u Azariya.
9Azariya ɗa tata u Jotam.
Jotam ɗa tata u Ahazu.
Ahazu ɗa tata u Hazikaya.
10Hazikaya ɗa tata u Manase.
Manase ɗa tata u Amo.
Amo ɗa tata u Josaya.
11Josaya ɗa tata u Jakoniya na̱ mmuku ma aꞌali n roku. (Aꞌayin yi a ɗa a ka̱na̱ le ubana a uyamba u Babila.)†
12An a bidya le ubana a Babila:
Jakoniya ɗa tata u Shayala̱tiya.
Shayala̱tiya ɗa tata u Zerubabe.
13Zerubabe ɗa tata u Abihuda.
Abihuda ɗa tata u Eliyakim.
Eliyakim ɗa tata u Azuro.
14Azuro ɗa tata u Saduku.
Saduku ɗa tata u Akimu.
Akimu ɗa tata u Aliyuda.
15Aliyuda ɗa tata u Iliyazara.
Iliyazara ɗa tata u Matan.
Matan ɗa tata u Yakubu.
16Yakubu ɗa tata u Isuhu.†
Isuhu ɗa vali u Meri.†
Meri kpam aya mma u Yesu uza ɗa ama a ka isa̱ Kirisiti† Kawauwi.
17Gba̱ aza ɗa a kecei nala vi, akaya a ɗa aꞌa̱ri pini a ɗa; akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i Ibirahi hal ubana aꞌayin a Dawuda Magono, n akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i aꞌayin a Dawuda hal ubana aꞌayin a ɗa a pura̱ le ubana a Babila tsugbashi. N akaya kupa n a nishi ili iꞌya i ka̱na̱i aꞌayin a ɗa a pura̱ le ubana a Babila tsugbashi utuwa̱ aꞌayin a Kawauwi.
Ilimaci i Yesu Kawauwi
18Tyoku ɗa ilimaci i Yesu Kawauwi iꞌa̱ri ɗa na: Mma u ne u ɗa Meri uza ɗa Isuhu kenei tsumana. Shegai eyi a makere bawu u revei vali, aku u ka̱na̱i katsuma̱ n Kulu Keri.† 19Isuhu kamana ka Meri, vuma ɗa u tsu rongo uyan ili iꞌya iꞌa̱ri derere, wa ciga u nei Meri vi uwono a aꞌeshi a ama wa, aku u yawunsai u a̱sa̱ka̱ yi usokongi.
20Aꞌayin a ɗa wa̱ri pini uyawunsa ukuna vi, aku katsumate ka zuba† ka Magono ma Zuba ka wenikei kaci ka ne ara ne a asuvu a alavutanshi, u danai, “Isuhu, matsikaya ma Dawuda, kotsu vu pana uwonvo u ɗa va zuwa kamana ka vunu Meri wa, kpaci Kulu Keri ka ku zuwa yi u ka̱na̱ katsuma̱ ki. 21Wa matsa ta̱ maku ma vali, aku vu neke yi kala Yesu,#1:21 Kalen ka kala ka “Yesu” ka “Iwauwi.” kpaci wa wauwa ta̱ ama a asuvu a unyushi u cingi u le.”
22Ukuna u na vi u gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ kazuwamgbani ka Magono ma Zuba ka shaɗangu, tyoku ɗa Ishaya† matsumate† u danai caupa,
23“Makere ma bawu ma revei vali ma yan ta̱ katsuma̱,
u matsa maku ma vali,
aku a isa̱ yi Imanuwe.”
Kalen ka kala ki ka, “Kashila̱ ka̱ ta̱ kaɓolo n a̱tsu.”
24Aꞌayin a ɗa Isuhu rikpa̱na̱ka̱i, aku u yain dere tyoku ɗa katsumate ki ka tonuko yi. U tukoi Meri a kuwa u woko uka u ne. 25Shegai u vaku n eyi wa hal u matsai maku mi. Aku Isuhu neke yi kala Yesu.