Mateo 2:21

Mateo 2:21 CUBNT

José coedarĩ, nʉvarejamed̶a jʉed̶ocʉre jípacoque. Aru copainʉrejaimad̶a Israel ãmicʉrijoborõita.
CUBNT: Majepacʉ jʉ̃menijicʉi yávaiye mamaene coyʉitucubo
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMateo 2:21