Mateo 1:9

Mateo 1:9 SNNNT

Uzías yua Jotam pë'caguë baquëña. Jotam yua Acaz pë'caguë baquëña. Acaz yua Ezequías pëcaguë baquëña.
SNNNT: Riusu cocabera: mai ëjaguë Jesucristo ba'iyete toyani jo'case'e'ë
Chia sẻ