Mateo 1:14

Mateo 1:14 SNNNT

Azor yua Sadoc pë'caguë baquëña. Sadoc yua Aquim pë'caguë baquëña. Aquim yua Eliud pë'caguë baquëña.
SNNNT: Riusu cocabera: mai ëjaguë Jesucristo ba'iyete toyani jo'case'e'ë
Chia sẻ