మత్తయి 1
KONDANT2006
1
యాక యేసు తెగ
1అబ్రహాం తెగాదికాతి దావీదు రాజు#1:1 దావీదు ఇస్రాయేలు లోకుర్‌ వందిఙ్‌ దేవుణు ఏర్పాటు కితి రాజు. వాండ్రు ఇస్రాయేలుది రుండి రాజు వన్ని ముఙాల సవులు ఇనికాన్‌ ఏలుబడిః కిజి మహాన్‌. తెగదు పుట్తి యేసు క్రీస్తు తెగ యాక. 2అబ్రాహము మరిసి ఇస్సాకు, ఇస్సాకు మరిసి యాకోబు, యాకోబు మరిసిర్‌ యూదాని వన్ని దాద్సిర్‌, తంబేర్‌సీర్. 3యూదా మరిసిర్‌ పెరెసుని జెరహు, వరి యాయ పేరు తామారు. పెరెసు మరిసి ఎస్రోము, ఎస్రోము మరిసి అరాము, 4అరాము మరిసి అమ్మినాదాబు, అమ్మినాదాబు మరిసి నయస్సోను, నయస్సోను మరిసి సాల్‌మాను. 5సాల్‌మాను మరిసి బొయజు, బొయజు యాయ పేరు రాహబు, బోయజు మరిసి ఓబేదు, ఒబేదు యాయ పేరు రూతు. ఓబేదు మరిసి యెసయ. 6యెసయ మరిసి రాజు ఆతి దావీదు. దావీదు రాజు మరిసి సొలొమోను, సొలొమోను అయ్‌సి, ముఙాల ఊరియెఙ్‌#2సము 11:1-27. ఆల్సి ఆతి మహికాద్. 7సొలొమోను మరిసి రెహబాము. రెహబాము మరిసి అబీయా, అబీయా మరిసి ఆసా. 8ఆసా మరిసి యెహొసపాతు. యెహొసపాతు మరిసి యెహోరాము, యెహోరాము మరిసి ఉజ్జియా. 9ఉజ్జియా మరిసి యోతాము, యోతాము మరిసి ఆహజు, ఆహజు మరిసి హిజ్కియా. 10హిజ్కియా మరిసి మనసె, మనసె మరిసి ఆమోను, ఆమోను మరిసి యోసీయా. 11యోసీయా మరిసీర్‌ యెకొనియని వన్ని దాద్సిర్‌, తంబేర్‌సీర్. వరి కాలమ్‌దు బబులోను దేసెమ్‌ది రాజు యూదురిఙ్‌ వెట్టిపణి కినివరిలెకెండ్‌ అసి తొహ్త ఒత్తాన్. 12బబులోను దేసమ్‌దు సొహి వెనుక అబె యెకొనియెఙ్‌ మరిన్‌ పుట్తాన్. వన్ని పేరు సయల్తీయెలు, సయల్తీయెలు మరిసి జెరుబాబెలు. 13జెరుబాబెలు మరిసి అబీహూదు, అబీహూదు మరిసి ఎలియాకీము, ఎలియాకీము మరిసి అజోరు. 14అజోరు మరిసి సాదోకు, సాదోకు మరిసి ఆకీము, ఆకీము మరిసి ఎలీహూదు. 15ఎలీహూదు మరిసి ఎలియాజరు, ఎలియాజరు మరిసి మత్తాను, మత్తాను మరిసి యాకోబు. 16యాకోబు మరిసి యోసేపు, వన్ని ఆల్సి ఆతి మరియ పొటాదు క్రీస్తు ఇజి కూకె ఆతి యేసు పుట్తాన్. 17యా లెకెండ్‌ అబ్రాహము బాణిఙ్‌ అసి దావీదు రాజు దాక మొతం పద్‌నాల్గి తరమ్‌కు, దావీదు రాజు బాణిఙ్‌ అసి యూదురిఙ్‌ బబులోను దేసమ్‌దు వెట్టి పణి కిని వరిలెకెండ్‌ తొహ్సిఒతి కాలమ్‌దాక పద్‌నాల్గి తరమ్‌కు. యూదురు బబులోను దేసమ్‌దు సొహి బాణిఙ్‌ అసి యేసు క్రీస్తు దాక పద్‌నాల్గి తరమ్‌కు.
యా లెకెండ్‌ యేసు క్రీస్తు పుట్తాన్. కసెలిఙాణిఙ్‌
18యేసు క్రీస్తు యా లెకెండ్‌ పుట్తాన్. వన్ని అయ్‌సి ఆతి మరియెఙ్‌ యోసేపు వందిఙ్‌ వెన్‌బాత మహాద్‌. గాని వారు రిఎర్‌ ఉండ్రె బానె గూర్‌ఏండ ముందాల్నె అది దేవుణు ఆత్మ సత్తుదాన్‌ పాత డిఃస్తాద్. 19గాని దనిఙ్‌ పేరు కితికాన్‌ ఆతి యోసేపు దేవుణు రూలుఙ్‌ లొఙిజి మనికాన్‌ కక, విజేరిఙ్‌ ఎద్రు సిగు కిబిస్‌ఏండ, ఎయెర్‌బా నెస్‌ఏండ, దన్నిఙ్‌ డిఃసి సీదెఙ్‌ ఇజి ఒడ్ఃబితాన్. 20యోసేపు యా సఙతిఙ వందిఙ్‌ ఆలోసనం కిజి మహివలె దేవుణు దూత కలాదు వన్నిఙ్‌ తోరె ఆజి ఈహు వెహ్తాన, “దావీదు రాజు తెగ్గాతికాన్‌ ఆతి యోసేపు, నిఙి పేరుకితి మని మరియెఙ్‌ డగ్రుకిదెఙ్‌ అనుమానం ఆమ. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు ఆత్మ సత్తుదాన్‌నె అది పాత డిఃస్త మనాద్. 21అది ఒరెన్‌ కొడొః ఇడ్‌నాద్‌లె. వన్ని లోకాఙ్‌ వరి పాపమ్‌కాణిఙ్‌ వాండ్రు రక్సిస్నాన్‌లె. అందెఙె వన్నిఙ్‌ యేసు#1:21 యేసు ఇని మాటదిఙ్‌ అర్దం, యెహోవ దేవుణు రక్సిస్నాన్‌ సిల్లిఙ సాయం కిజినాన్‌. ఇజి పేరు ఇడ్‌దెఙ్‌వలె”, 22-23“ఉండ్రి విడిః బోదెలి పాత డిఃసి ఒరెన్‌ మరిన్‌ ఇడ్నాద్‌లె. వాండ్రు ఇమ్మానుయెలు ఇజి కూకె ఆనాన్‌లె#యెసయ 7:14.”, ఇమ్మానుయెలు ఇహిఙ దేవుణు మా వెట తోడుః మనాన్‌ ఇజి అర్దం. ముందాల దేవుణు ప్రవక్త వెట వర్గితి యా మాటెఙ్‌ నిజం పూర్తి ఆదెఙ్‌ యాకెఙ్‌ విజు యా లెకెండ్‌ జర్గితె. 24యోసేపు నిద్రదాన్‌ తెలిఆతిఙ్‌ దేవుణు దూత వన్నిఙ్‌ వెహ్తి వజనె మరియెఙ్‌ ఆల్సి లెకెండ్‌ వన్ని ఇండ్రొ కూక్త ఒతాన్. 25గాని మరియ మరిన్‌ ఇడ్నిదాక వాండ్రు దని డగ్రు సొన్‌ఏతాన్. మరిన్‌ పుట్తిఙ్‌ వాండ్రు వన్నిఙ్‌ యేసు ఇజి పేరు ఇట్తాన్.