Xa-cha-ri 9:9

Xa-cha-ri 9:9 BPT

Hãy vui lên, hỡi dân cư Xi-ôn! Hãy reo mừng lên, hỡi dân Giê-ru-sa-lem! Vì vua ngươi đang đến cùng ngươi. Ngài làm điều công chính và là Đấng giải cứu. Ngài hiền hoà và cỡi lừa, trên lưng lừa con của lừa cái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnXa-cha-ri 9:9