Xa-cha-ri 12:7

Xa-cha-ri 12:7 BPT

CHÚA sẽ giải cứu dân cư Giu-đa trước để dân cư Giê-ru-sa-lem không khoe khoang. Nhà Đa-vít cùng những người sống ở Giê-ru-sa-lem không khoe rằng mình tốt hơn người Giu-đa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ