Xa-cha-ri 12:5

Xa-cha-ri 12:5 BPT

Rồi các lãnh tụ Giu-đa sẽ bảo nhau, ‘Dân Giê-ru-sa-lem quá mạnh, vì CHÚA Toàn Năng là Thượng-Đế của họ.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ