Tình ca 2:8

Tình ca 2:8 BPT

Tôi nghe tiếng người yêu tôi, Chàng đến, nhảy qua các núi, vượt qua các đồi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ