Tình ca 2:2

Tình ca 2:2 BPT

Trong đám thiếu nữ, thì em giống như hoa huệ giữa bụi gai!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ