Tình ca 2:17

Tình ca 2:17 BPT

cho đến khi bình mình ló dạng và bóng tối tan đi. Anh yêu ơi, hãy quay lại. Hãy như con sơn dương hay nai tơ trong khe núi Bê-the.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ