La-mã 7:9

La-mã 7:9 BPT

Trước khi tôi biết luật pháp thì tôi vẫn sống, nhưng khi luật pháp đến thì tội lỗi sống trong tôi
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ