La-mã 7:5

La-mã 7:5 BPT

Trước kia anh chị em bị con người tội lỗi của mình thống trị. Luật pháp khiến chúng ta hành động theo tội lỗi thống trị bên trong chúng ta, cho nên mọi hành động chúng ta chỉ dẫn đến sự chết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ