La-mã 7:24

La-mã 7:24 BPT

Thật khốn cho tôi! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân thể chết nầy?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLa-mã 7:24