La-mã 7:22

La-mã 7:22 BPT

Lòng tôi rất ưa thích luật pháp Thượng Đế
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLa-mã 7:22