La-mã 7:13

La-mã 7:13 BPT

Như thế nghĩa là điều tốt lại mang cái chết đến cho tôi sao? Không phải! Tội lỗi dùng cái tốt để mang cái chết đến cho tôi. Như thế để tôi biết tội lỗi là gì, và điều răn cho thấy tội lỗi quả thật là xấu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ