La-mã 7:12

La-mã 7:12 BPT

Cho nên luật pháp là thánh thiện, điều răn cũng thánh thiện, tốt và công chính.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ