La-mã 7:11

La-mã 7:11 BPT

Tội lỗi đã tìm cách phỉnh gạt tôi bằng cách dùng luật pháp làm cho tôi chết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ