La-mã 7:1

La-mã 7:1 BPT

Thưa anh chị em, anh chị em đều hiểu luật Mô-se và biết rằng luật pháp áp dụng cho người nào là chỉ khi người ấy còn sống mà thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ