Khải thị 8:9

Khải thị 8:9 BPT

một phần ba sinh vật trong biển đều chết và một phần ba tàu bè bị tiêu diệt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ