Khải thị 19:14

Khải thị 19:14 BPT

Các đạo quân trên trời đều mặc áo vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch đi theo sau Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ