Thi thiên 93:3

Thi thiên 93:3 BPT

Chúa ơi, biển vang dội, các đại dương gầm thét, biển cả đập sóng ầm ầm vào bờ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ