Thi thiên 93:1

Thi thiên 93:1 BPT

Chúa là vua, Ngài mặc sự uy nghi. Chúa mặc oai nghi và nai nịt bằng sức mạnh. Thế gian đã được an bài, sẽ không lay chuyển.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ