Thi thiên 80:18

Thi thiên 80:18 BPT

Như thế chúng tôi sẽ không lìa xa Ngài. Xin khiến chúng tôi sống lại, thì chúng tôi sẽ kêu cầu Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ