Thi thiên 80:14

Thi thiên 80:14 BPT

Lạy Đấng Toàn Năng, xin hãy trở lại. Từ trời xin hãy nhìn xuống mà xem. Xin hãy che chở cây nho của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ