Thi thiên 80:13

Thi thiên 80:13 BPT

Heo rừng đạp trên nó; thú hoang ăn nuốt lá nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ