Thi thiên 76:5

Thi thiên 76:5 BPT

Kẻ thù Ngài tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng nay chúng nằm chết la liệt ngoài đồng. Người ta lột những của cướp khỏi thây chúng. Chúng không còn đủ sức tự vệ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ