Thi thiên 65:9

Thi thiên 65:9 BPT

Chúa chăm sóc đất và nhuần tưới nó; khiến nó ra phì nhiêu. Các sông ngòi Chúa đầy nước. Ngài khiến ngũ cốc mọc lên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ