Thi thiên 65:6

Thi thiên 65:6 BPT

Ngài dùng quyền năng dựng nên núi non; nai nịt bằng sức mạnh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ