Thi thiên 65:2

Thi thiên 65:2 BPT

Ngài nghe lời cầu xin của chúng tôi. Mọi dân sẽ đến cùng Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ