Thi thiên 65:10

Thi thiên 65:10 BPT

Ngài sai mưa tưới các luống cày, tràn ngập các luống bừa. Ngài cho mưa làm mềm đất và ban phước cho mùa màng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ