Thi thiên 52:6

Thi thiên 52:6 BPT

Người thanh liêm sẽ thấy điều đó và kính sợ Thượng Đế. Họ sẽ cười ngươi và bảo
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ