Thi thiên 52:1

Thi thiên 52:1 BPT

Nầy dũng sĩ, sao ngươi khoe khoang việc ác mình? Tình yêu của Thượng Đế sẽ còn đời đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ