Thi thiên 47:9

Thi thiên 47:9 BPT

Những nhà lãnh đạo các dân tộc cùng nhóm lại chung với dân cư của Thượng Đế của Áp-ra-ham vì các nhà lãnh đạo trên đất đều thuộc về Ngài. Ngài là Đấng cao cả.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ