Thi thiên 32:9

Thi thiên 32:9 BPT

Đừng giống như lừa và ngựa vốn không hiểu biết gì. Người ta phải dùng hàm khớp và dây cương để dắt dẫn, nếu không chúng sẽ chẳng chịu đến gần con.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ