Thi thiên 30:7

Thi thiên 30:7 BPT

Lạy CHÚA, nhờ lòng nhân từ Ngài núi tôi được vững chắc. Nhưng khi Ngài quay đi, tôi đâm ra hoảng sợ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ