Thi thiên 2:4

Thi thiên 2:4 BPT

Nhưng Đấng ngự trên trời cười; CHÚA chế nhạo họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ