Thi thiên 143:2

Thi thiên 143:2 BPT

Xin đừng xét xử tôi, kẻ tôi tớ Chúa, vì không có con người nào vô tội trước mặt Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:2